ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๑๑๑,๘๔๐.-บาท

1058
640901-002

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.