ประกาศผู้ชนะการเสนอรากา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๑๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

473

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.