ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ( P๖๔๐๘๐๐๔๗๘๐๖ )( ๙,๑๑๑,๘๔๐.๐๐ บาท )

419
640831-002

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.