ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น (ธุรการ) สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (กกล.ทบ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๑๗๒,๗๑๐.๕๑ บาท )

323

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.