ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๘ คัน งบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กกล.ทบ. รายการจ้าง ซ่อมเร่งด่วน ก.อโณทัย สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๑,๘๓๐.-บาท

404
640829-012

ฉก.อโณทัย