แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม การฝึกทบทวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ช่วยส่วนรวม  เน้นย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยว และนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

504

        วันนี้ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ช่วยส่วนรวมในห้วงที่ผ่านมา โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน หารือปัญหาข้อขัดข้อง วางแผนการดำเนินงาน มอบนโยบายการปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อให้สามารถเตรียมการ และความพร้อมในปฏิบัติงานด้านความมั่นคงแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกำลังพลในการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ช่วยส่วนรวม ประจำปี 2564 ซึ่งฝึกร่วมกับ ชป.แดนไทย ของกองกำกับการ ปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร ภาค 9 เน้นย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยว และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีพันเอกอรรถพล คงสง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และกำลังพลให้การต้อนรับ

        พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ”  วันนี้ตั้งใจเดินทางมาตรวจเยี่ยม ประชุม และติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ช่วยส่วนรวม ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เราสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดจากการบูรณาการการทำงาน และการวางแผนการดำเนินงานจากหลากหลายภาคส่วน รวมไปถึงกำลังภาคประชาชน สำหรับการฝึกทบทวน เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ช่วยส่วนรวม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้จักการปรับเปลี่ยน วางแผน ปิดช่องว่างของการปฏิบัติงาน และพลิกแพลงสถานการณ์อย่างทันท่วงที เนื่องด้วยลักษณะพื้นที่การปฏิบัติงาน ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน ขอให้กำลังพลทุกนาย ได้มีความตั้งใจ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชาสิ่งสำคัญ คือการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้หลักมนุษยธรรม ตลอดจนต้องรู้จักการฝึกทบทวนบทเรียนเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ขอเป็นกำลังใจให้กับกำลังพล และขอให้การฝึกทบทวนในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป”

        จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด่านคัดกรอง covid-19 บริเวณด้านหน้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่คำนึงถึงมาตรการการป้องกันตนเองเป็นสำคัญ ตลอดจนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid -19 ก่อนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า