ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมซักซ้อมตามแผนรักษาความปลอดภัย ๒๙๐ ตำบล (๗.๔.๒.๑) ( P๖๔๐๘๐๐๐๑๗๗๔ )( ๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท )

364
640802-010

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.