รวมพลังปล่อยกุ้งก้ามกราม ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา

479

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ กรมประมงอำเภอยะหา, ผู้นำชุมชน ตำบลกาตอง, อาสาสมัครประจำพื้นที่ตำบลกาตอง และประชาชนบริเวณชุมชนรอบริมอ่างเก็บน้ำตันหยง ร่วมกิจกรรม “การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นที่พิเศษ” โดยการปล่อยลูกกุ้งพันธุ์ก้ามกราม (เพิ่มเติม) จำนวน 75,000 ตัว ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564 เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการช่วยดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และบริการจัดการทรัพยากรเหล่านั้นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

        สำหรับการการปล่อยลูกกุ้งพันธุ์ก้ามกรามในแหล่งน้ำ มีขั้นตอนการทำเพื่อลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โดยการลำเลียงลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 75,000 ตัว ด้วยถังไฟเบอร์ขนาด 1.5 ตัน เมื่อถึงแหล่งน้ำแล้วทำการลำเลียงปล่อยในแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำตันหยง บ.ตันหยง (บ้านย่อยเจาะตาแม) หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกรามสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 80% และลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 50% อีกทั้งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า