แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 กับภารกิจส่งกำลังบำรุงตามนโยบายสนับสนุนกองทัพภาคที่ 4 มาตลอดระยะเวลา 43 ปี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

600

        วันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ครบรอบปีที่ 43 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ดวงจิตวิญญาณของกำลังพลผู้เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมกันนี้ ได้เปิด อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จำกัด และเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ไปสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัว โดยมี พลตรี ฐกร เนียมรินทร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4, คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 อดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กำลังพลและครอบครัวหน่วยทหารภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เข้าร่วมพิธี ก่อนร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นราชพฤกษ์” เป็นที่ระลึกให้แก่หน่วย

        กองบัญชาการช่วยรบที 4 จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2521 มีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 มีภารกิจในการอำนวยการ คุมการปฏิบัติตลอดจนกำกับดูแลการ ดำเนินงานส่งกำลังบำรุง ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ เพื่อสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้แก่กองทัพภาคที่ 4 อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเวลาและสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วย มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ปัจจุบันมี พลตรี ฐกร เนียมรินทร์ เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ท่านปัจจุบัน ซึ่งในอดีต พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เคยดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ด้วยเช่นกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า