ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโรงพยาบาลเคลื่อนที่เข้ารักษาเด็กพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถสิริเวชยาน ภายใต้ชื่อ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4”

1174

           ที่ อาคารรื่นอรุณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยและให้กำลังใจแก่เด็กและครอบครัวเด็กพิเศษ ภายใต้กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4” โดยในครั้งนี้มีครอบครัวเด็กพิเศษพาบุตรหลานมาวัดขนาดเท้ากับคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อสั่งตัดรองเท้า ในโครงการ เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4 พร้อมสาธิตการฝึกเดินกับอุปกรณ์ในรถสิริเวชยาน และการทำกายภาพบำบัด โดยใช้เตียงฝึกยืน เพื่อให้เด็กได้พยุงร่างกายของตนเอง ฝึกการทรงตัวตรงและขยับเขยื้อนร่างกายให้แข็งแรงตามลำดับให้กับน้อง ๆ พิการในครั้งนี้อีกด้วย

           สำหรับ กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4” ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนดูแลพี่น้องประชาชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยพี่น้องในพื้นที่และมีดำริโครงการต่าง ๆ เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง โดยเฉพาะเด็กและครอบครัวเด็กพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมขับเคลื่อนทุกโครงการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย แม้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลด้วยรถสิริเวชยาน

           ทั้งนี้ รถสิริเวชยาน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหนึ่งโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงออกถึงน้ำพระทัยส่งถึงผู้ป่วยทุกครัวเรือน แม้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล โดย ศอ.บต. ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือคนพิการ คนป่วยทั่วไป ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางไปรักษา ณ สถานพยาบาลได้ ดังนั้น รถสิริเวชยานจะเปรียบเสมือนโรงพยาบาลเคลื่อนที่เดินทางไปรักษาถึงหน้าบ้าน โดยทีมงานและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมสามารถให้แพทย์ในพื้นที่และโรงพยาบาลส่วนกลาง อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎ สามารถวินิจฉัยและตรวจประเมินผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ทันที ณ ขณะที่ลงพื้นที่พบประชาชน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า