ช่วยเหลือสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน

175

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบาโงยชิแน ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ นางสาวฮาพีนี  ยาโงด ซึ่งเป็นผู้ยากไร้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลบาโงยชิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดีขึ้น

        ขณะเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้จัดกำลังพลของหน่วยช่วยกันสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ อาสาสมัครทหารพราน วิริยะ  คงนาค ซึ่งเป็นกำลังพลของกองร้อยทหารพรานที่ 4701 โดยกำลังพลดังกล่าวมีครอบครัวอยู่ในพื้นที่ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา อีกทั้งครอบครัวมีฐานะค่อยข้างลำบากในการดำเนินชีวิตช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้นทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จึงให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับกำลังพล

        สำหรับการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนั้น ได้ดำเนินการตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตั้งไว้ว่า “เมื่อผู้รับมีความสุข เราผู้ให้ก็มีความสุขด้วย และ ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า คำว่าไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไร” ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้ร่วมมือกันสร้างบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า