ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศข่าวกรอง

997

สบป.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.