เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ นํ้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (P๖๓๑๒๐๐๑๙๒๒๗)

854

631214-018

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.