ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อ โดยวิธีคัดเลือก ( ๙๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท )

161

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.