ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

781

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่หมวดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4322 บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลหมวดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4322 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปติดตามการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและมอบแนวทางในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุจำลองเหตุการณ์ กรณีผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ หมวดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4322 โดยขอรับการสนับสนุน ชป.จจ.คทอ.ชค.543 เพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ยังได้มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในพื้นที่

        จากนั้น เวลา 11.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เดินทางต่อไปยังชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอ บ้านโคกสิเหรง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอ ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ, การจัดชุดนอนนอกฐาน และให้กำลังพลมีความพร้อมตลอดเวลาอย่าประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ อีกทั้งยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า