เที่ยวล่องท่องยะลา พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

154

     “เที่ยวล่องท่องยะลา แลเมืองนิบง ยลถิ่นกือเลาะ ชิมทุเรียนสะเด็ดน้ำ จิบกาแฟคีรีเขต” ครั้งนี้ถือว่า ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นการ นำร่อง เพื่อใช้พลังของเครือข่าย คือความร่วมมือร่วมใจกันจัดทุกภาคส่วน กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งผ่านสื่อทุกรูปแบบในวงกว้าง วิทยุ โทรทัศน์ สื่อหนึ่งที่เราเลือกใช้ก็คือ สื่อบุคคล

    พสบ.จชต. เป็นเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงใจกันมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ จชต. ถือเป็นสื่อบุคคลที่มีศักยภาพ ที่จะช่วยขยายผลทั้งข้อมูลและการต่อยอดทางธุรกิจ ประเทศเราจะพัฒนาได้ ต้องอาศัยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

     ต่อยอดต่อไปอีกนิด ก็คือถ้าหากว่าแต่ละคนที่มาในวันนี้เอาไปขยายผลต่อไปในวงกว้าง ก็จะทำให้โครงการเหล่านี้ขยายผลไปเรื่อยๆเชื่อมั่นว่า 2 วันนี้จะจุดประกายให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าจะนำกลุ่มอื่นๆ กลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากให้พี่น้องยะลาได้รักษามาตรฐานสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อัธยาศัยไมตรี หรือแม้กระทั่งการต้อนรับความอบอุ่น รวมทั้งความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น ก็จะสร้างความมั่นใจและทำให้พี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ มาเยือนยะลาอย่างแน่นอน

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

พสบ.จชต.รุ่น 13