ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงลาผลัดพักตามวงรอบ งวดที่ ๒ ไตรมาส๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( P๖๔๐๔๐๐๑๘๘๘๘ )

31
640428-015

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.