แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพี่น้องไทยพุทธ ร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ สร้างบรรยากาศสู่ความสันติสุข สร้างความเชื่อมั่นอยู่เคียงข้างกันในทุกโอกาส

689

        วันนี้ 25 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ชุมชนตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และพี่น้องไทยพุทธที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณวัดมหิงษาราม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนไทยพุทธ ให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในถิ่นฐานบ้านเกิด โดยได้ร่วมพบปะพูดคุย ถามสารทุกข์สุขดิบ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตลอดจนเสนอความต้องการในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อร่วมกันหาทางออกสู่ความสันติสุขและแนวทางในการฟื้นฟูวิถีชีวิต ตลอดจนการทำมาหากินของคนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเกิดเป็นโครงการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ช่วยสร้างรายได้ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้อุดหนุนสินค้าของชาวบ้านจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่มาร่วมพบปะพูดคุย พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้แก่พี่น้องประชานเพื่อให้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลี่ยงการเดินทาง หรือจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่ม สังเกตุตนเองและบุคคลรอบข้างตลอดเวลา หากไม่มั่นใจให้พบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลและอำเภอโดยด่วน ถือเป็นบรรยากาศในการสร้างขวัญและกำลังใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่พี่น้องประชาชน ให้มีความมั่นใจในภารกิจตามนโยบาย ปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและอยู่เคียงข้างกันในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า