ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้ออุปกรณ์ ( P๖๔๐๒๐๐๐๔๔๓๑ )

67
ประกาศแผน ซื้ออุปกรณ์ 6,633,000

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.