ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานปะจำเดือน เม.ย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

30

ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน.