” พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หนึ่งในนโยบายที่เป็นหัวใจสำคัญ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “

852

 

พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์

แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

กิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า