พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 /2563

1204

     วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พลเอก สมพล ปานกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ,ผู้แทนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะผู้บังคับบัญชาและส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

     ต่อมาเวลา 13.45 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางต่อมายังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563 พร้อมประชุมผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ในการนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 11/2562 โดยให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีอาชีพ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานโครงการพระดาบสฯ ให้แก่พสกนิกร ตั้งแต่พุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ตั้งใจขวนขวายหาความรู้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในวิชาชีพ ได้นำไปประกอบสัมมาอาชีพได้ ซึ่งนอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้ว โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเอาใจใส่ในการฝึกวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ให้กำลังใจนักเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ทุกคนมีวินัย รู้จักยับยั้งชั่งใจ ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ไม่เป็นภาระกับสังคม และเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ มีงานทำ

     สำหรับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่เข้าเป็นศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครเยาวชนชายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูลและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 และดำเนินการกำหนดการคัดกรองเบื้องต้น สอบข้อเขียน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นศิษย์พระดาบส และได้ประกาศผลเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์พระดาบส และให้มารายงานตัวและปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ผ่านเข้าเรียนจำนวนทั้งสิ้น 80 คน