สิ่งที่เราได้นอกเหนือจากการทำหน้าที่ทหาร…คือ…การได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทหารของประชาชน

139

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า