กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี นำครูโรงเรียนตาดีกา จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสู่การพัฒนาการศึกษายกระดับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่

59

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนแนวความคิดครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา โดยมี พันเอก อุดม  พุฒนุ้ย  รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี พร้อมด้วยบุคลากรครูผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 64 คน ร่วมกิจกรรม

        พันเอก อุดม  พุฒนุ้ย  รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี ได้จัดขึ้นโดยนำครูตาดีกาในพื้นที่จังหวัดยะลา  เข้าร่วมกิจกรรมอบรม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ พร้อมปลูกฝังให้ครูตาดีกามีจริยธรรม ตลอดจนมีองค์ความรู้ และสามารถนำนโยบายของภาครัฐที่ได้จากกิจกรรมไปถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

        สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพบปะเสวนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับวิทยากรจากชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ถึงกระบวนการและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ พร้อมพูดคุยสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งยังมีการเสนอแนะถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียนตาดีกาจากตัวแทนครูตาดีกาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ นำไปสู่การหาแนวทางในการให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การปลูกเมล่อนในโรงเรือน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปขยายผลในโรงเรียนตาดีกา สู่การสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า