แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจสถานที่ขนส่งสินค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

73

        วันนี้ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ขนส่งสินค้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยสร้างเป็นสถานีขนถ่ายสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณสถานีรถไฟนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขนส่งทางรางให้เกิดประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความมั่นคง สร้างการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า