แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายนักศึกษา สร้างศรัทธา และสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

610

     วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา สหพันธ์นักเรียน นักศึกษา เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เพื่อหารือรูปแบบแนวทาง การขับเคลื่อนกิจกรรมขยายเครือข่ายนักศึกษา พัฒนาพื้นที่สร้างสันติสุขชายแดนใต้ให้เป็นรูปธรรม

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การได้มาพูดคุยพบปะพัฒนาสัมพันธ์กันในวันนี่ ทำให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากนักศึกษาถูกปลูกฝังแนวคิดด้วยการบิดเบือนหลักศาสนา ประวัติศาสตร์ และชาติพันธ์ ทำให้เกิดการหลงผิด คิดทำร้าย ทำรายชาติ และไม่เชื่อมั่นต่อระบบของเจ้าหน้าที่รัฐ พาลไปถึงคิดแตกแยกเชื้อชาติ ศาสนา

     หลงผิดเป็นแนวร่วมในการก่อเหตุร้าย และสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งผลสุดท้ายทำให้เกิดปัญหาตามมา เกิดการสูญเสีย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมไม่อยากให้เกิดขึ้น วันนี้เรามาช่วยกันสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ สะท้อนถึงปัญหาแล้วนำมาสู่การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน ด้วยการขยายเครือข่ายนักศึกษาเพื่อสันติสุข สู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า