ทหารพราน ร่วมใจสร้างห้องน้ำให้ผู้พิการ ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

1395

        ณ บ้านเลขที่ 46 บ้านนาจาก หมู่ที่ 2 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 นำกำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ ร่วมกับ กำนันตำบลพ่อมิ่ง ร่วมกันสร้างห้องน้ำ ให้กับ นางสาวเจะมะ  มามุ อายุ 82 ปี ผู้ป่วยพิการทางสายตา ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 46 บ้านนาจาก หมู่ที่ 2 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพบก

        จากโครงการดังกล่าว ยังมีบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเรือนยังคงขาดแคลนห้องน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยคัดเลือกจากประชาชนที่ยากไร้ ที่ไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด เพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย

ทุกข์ของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า