แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยียนสำนักข่าวกรอง และสำนักส่งกำลังบำรุง มอบนโยบายการปฏิบัติรองรับภารกิจในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

334

    วันนี้ 22 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการข่าวสำนักข่าวกรอง เพื่อให้มีความพร้อมรองรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว และหารือ เสนอแนะแนวทางข้อคิดเห็น ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าว สนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงปัญหาและภัยแทรกซ้อนให้ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การก่อเหตุ เพื่อสกัดกั้น ยับยั้ง และตัดต้นตอการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ

    โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “งานด้านการข่าว เป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญ เป็นงานที่จะเปิดทางไปสู่เป้าหมาย อย่างแม่นยำ งานการข่าวที่ดีจึงเป็นประโยชน์ต่อทุกภารกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดเป้าหมาย การประเมินค่า และตีความ โดยใช้ประสบการณ์ในการกำหนด ได้ผลหรือไม่ได้ผลมันอยู่กับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน่วยงานด้านการข่าวอยู่หลายที่ และมีบุคลากรเป็นจำนวนมาก ต้องมีความลึกซึ้งเข้าใจเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผล ขอให้เจ้าหน้าที่ดูรายละเอียดการทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อความแม่นยำของข้อมูล และรายงานสถานการณ์ ทั้งทางการเมืองและทางทหารให้หน่วยเหนือทราบ เพื่อการปฏิบัติแบบครบวงจร ในการอำนวยการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีผลสำเร็จ”

    หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของสำนักส่งกำลังบำรุง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อร่วมหารือและให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นคงและมาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า