สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการธนาคารข้าวพระราชทานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้คงอยู่ คู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

934

    เมื่อวันที่ 13 ม.ค.64 เวลา 14.30 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอกธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่152/หัวหน้าคณะทำงานฯที่1 ,ฝ่ายปกครอง, ผู้นำท้องถิ่น ,สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)  และส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารธนาคารข้าวพระราชทานบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งจะปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นอาคารธนาคารข้าวศูนย์ประวัติศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการธนาคารข้าวพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้คงอยู่ คู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขั้นตอนดำเนินการ วางแผน การเตรียมการ รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ ตลอดจนประวัติความเป็นมาของธนาคารข้าวพระราชทานบ้านทำเนียบ โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินวางแผน ด้วยความละเอียด รอบคอบ และให้งานออกมาดีที่สุด เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่สามารถมาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

    ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์  ได้พบปะ เข้าไปเยี่ยมเยียน พูดคุยกับพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ สอบถามถึงสถานการณ์ ความเป็นอยู่ของพี่น้อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ทหารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งกำชับหน่วยทหารในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ได้ตามปกติสุข ไม่อยู่ในความหวาดระแวง โดยกล่าวว่า “ทหาร พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกเมื่อ”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า