ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.(สป.ในท้องถิ่น) สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย (694,804.50)

1456

ฉก.อโณทัย