ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม วันที่ ๑ – ๑๕ พ.ย.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐๘,๔๗๕.๐๐ บาท )

441

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.