ปรับปรุงระบบบำบัด และงานรั้วลวดหนาม หน่วยซักถาม ขกท.สน.จชต. ( ๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท )

611
ขกท.สน.จชต.๘๔๔.๐๐๐ บาท

ขกท.สน.จชต. กอ.รมน.ภาค ๔ สน.