แม่ทัพภาคที่ 4 มอบนโยบายเสริมสร้าง อุดมการณ์ ความรู้ ยุทธวิธีสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย และฝ่ายอำนวยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน

883

        วันนี้ (19 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และปิดการประชุมสัมมนา การปฐมนิเทศให้ความรู้แก่กำลังพล ผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อย และฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563

        สำหรับการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศให้ความรู้แก่กำลังพล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งยุทธวิธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อให้ได้มาซึ่งการแสวงหาแนวทางการต่อต้าน สร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วยผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายอำนวยการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด ตำรวจ ทหาร และพลเรือน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 104 นาย โดยมีกำหนดการบรรยายให้ความรู้เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการสัมมนามีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น นำเสนอผลและถกแถลงเกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่อง  สถานการณ์แนวโน้มการก่อเหตุ การปฏิบัติการด้านการข่าว การปฏิบัติการเชิงรุก การแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธวิธีและแนวทางการต่อต้าน ตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความมั่นคงและสันติสุข

        พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ถ้าเราไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ ถ้าเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายที่วางเอาไว้ ไม่เข้าใจในวิธีการ เราไม่รับทราบ เราไม่ลงมือทำ ผลสำเร็จในภารกิจก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทุกคนที่มาประชุมในที่นี่ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติ การเสริมสร้างความเข้าใจ การตระหนักรู้เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องมีองค์ความรู้สามารถไปถ่ายทอดให้กับแนวหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถ่องแท้ การระดมความคิดเห็นเกิดจากประสบการณ์โดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนในทีนี่คือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในพื้นที่ เล็งเห็นปัญหาเกิดเป็นข้อเสนอแนะ ทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้ทุกคนมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ต่อความรักชาติเป็นสูงสุด การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เข้าไปให้ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน แล้วนำมาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสู่แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ความหวังของสันติสุขอยู่ที่พวกเราทุกคน”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า