เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ซื้อเครื่องช่วยฝึก (P๖๓๑๒๐๐๑๘๐๒๕)

345

631214-019

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.