ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้ออุปกรณ์ (1,160,000.-)

1158

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.