ฉก.สงขลา 40 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลโรงเรียนบ้านกระอาน จ.สงขลา เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

47

          วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลโรงเรียนบ้านกระอาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 นำโดย ร้อยโทอัษฎาวุธ  พวงดอกไม้ ผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบที่ 2532 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, บุคคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดถางหญ้า บูรณาการ สถานที่เพาะปลูก และบ่อเลี้ยงปลา ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

          สำหรับศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลโรงเรียนบ้านกระอาน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากพื้นที่จริง เข้าถึงบริบทของพื้นที่ การปรับเปลี่ยนแนวคิด ภูมิปัญญา วัฒนธรรม นำไปบูรณาการปรับใช้จนประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา40

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า