แม่ทัพน้อยที่ 4 ประชุมหารือ ขับเคลื่อนฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) Kick Off สร้างหมู่บ้าน ชุมชนที่เข้มแข็ง หนทางสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

26

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้, ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, ฝ่ายปกครอง และยังมีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอใน 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

          ในที่ประชุมมีการ สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ชี้แจงการแต่งตั้งคณะทำงาน 3 คณะ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน, มีการชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงานแบบคู่ขนาน โดยใช้แผนพัฒนา และแผนความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาใช้ในการดำเนินงานควบคู่กันไปทั้ง 2 ส่วน ภายใต้การบูรณาการกับทุกหน่วยงานสู่การปฏิบัติ ในส่วนของการขับเคลื่อนในห้วงที่ผ่านมา มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) จำนวน 12 ครั้ง, จัดทำโครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม สู่สันติสุขชายแดนใต้ฯ เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นในที่ประชุมร่วมหารือการปรับเพิ่มคณะทำงาน และแนวทางขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป

          พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เล็งเห็นว่าหมู่บ้านเป็นหน่วยงานปกครองที่สำคัญของประเทศไทย เป็นฐานรากรองรับการดำเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศ ตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ผ่านภารกิจของกระทรวง “หมู่บ้าน” จึงเป็นจุดแตกหักแห่งชัยชนะในการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงต้องนำหลักศรัทธาทางศาสนาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านโดยยึดหลัก “ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี“ หนทางสู่การปราศจากความขัดแย้ง วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะ Kick Off ขับเคลื่อนไปสู่หมู่บ้าน ชุมชนอื่นๆ ขยายสู่วงกว้าง พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน, ศึกษาให้เข้าใจพร้อมอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานในพื้นที่, ผลักดันเรื่องนี้จากนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม “ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อน ฮูกุมปากัตฯ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าปราศจากจิตสำนัก จิตศรัทธา และปราศจากกฎของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ถ้าทั้งสามส่วนนี้ไปด้วยกัน การขับเคลื่อนฮูกุมปากัตในหมู่บ้าน และชุมชนจะเกิดผลสำเร็จอย่างแน่นอน“

ฮูกุมปากัต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า