ทหารพราน 49 ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน

19

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ ร้อยโท กิตติ เกื้อเพชร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4914 พร้อมด้วย กำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นการลดต้นทุนรายจ่ายให้กับเกษตรกร โดยเน้นใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเม๊าะตูรอ(บ้านย่อย บ้านจะแนะ) หมู่ที่ 2 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 

          สำหรับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ปลูกพืชสมุนไพร เป็นการน้อมนำเอาแนวทางพระราชทานเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชน โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4914 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนชนบท และชุมชนเมือง พร้อมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพตามที่ชุมชนต้องการ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า