ทหารพราน 41 จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

23

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนาย 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ โดยเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมาย ในพื้นที่ อำเภอรามัน และ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

          ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยะลา และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ประชาชน และประเทศชาติ ทุกภาคส่วนจึงร่วมลงนามไว้เป็นสำคัญ โดยจะร่วมมือกันสนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า