มทบ.46 จัดอบรมวิชา หลักศาสนา และวิชาประวัติศาสตร์ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

79

       พลตรี ขจรศักดิ์  อินทร์ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 มอบหมายให้ กองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 46 จัดอบรมบรรยายให้ความรู้วิชา หลักศาสนา และวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมกับ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 เพื่อให้ทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567 ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้กับทหารใหม่ พร้อมทั้งจัดทีมวิทยากร จากศูนย์สันติวิธี  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจำนวน 3 ท่าน บรรยายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย, ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น วิชาสังคมพหุวัฒนธรรม วิชาหลักศาสนา  ณ  หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

         ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ทหารใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก เข้าใจถึงบริบทของการเข้ามาเป็นทหารในกองประจำการ การเป็นกำลังพลที่ดี มีอุดมการณ์ และร่วมพิทักษ์ เทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อไป

มณฑลทหารบกที่ 46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า