รองแม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย ผบ.ทบ. ในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. 30 พ.ค. 67 นี้

58

          วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานีและ ยะลา ซึ่งมีกำหนดเดินทางวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้แทนหน่วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้

          ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เน้นย้ำการบูรณาการกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ให้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งความพร้อมด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัยทุกเส้นทาง รวมถึงการจัดการจราจรให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้มีข้อบกพร่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งได้นำนโยบายการปฏิบัติ 5 งานสำคัญตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แก่กำลังพลหน่วย เพื่อยึดถือและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

          สำหรับกำหนดการเดินทางของคณะฯ ในครั้งนี้ จะร่วมประชุมหารือข้อราชการ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และตรวจเยี่ยมการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถกำลัง อส.จชต. ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่น ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รวมทั้งเดินทางเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า