กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

43

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประชาชนที่มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาอาการเจ็บป่วย ตลอดจนเพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับธนาคารเลือดของโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยมี นางพัชรินทร์  สนธิเมือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

          สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในอนาคต และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายรัฎฐา  เนตรสว่าง นายอำเภอทุ่งยางแดง / ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งยางแดง, นายปริวัตร  เกื้อหนู ปลัดอาวุโส และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า