ทหารพราน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทาสีกำแพงโรงเรียนบ้านเกะรอ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

39

         วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 4116 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษา, ชุดคุ้มครองตำบลเกะรอ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีกำแพงโรงเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ณ โรงเรียนบ้านเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          สำหรับโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชาติด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่ชุนชน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาอย่างต่อเนื่อง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า