เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ จ้างทำรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ (P๖๓๐๘๐๐๑๕๘๕๓)

125

630817-009

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.