เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ จ้างทำรูปเล่มบทเรียนจากการรบ/บทวิเคราะห์เหตุ ระเบิด ประจำปี ๒๕๖๓ (P๖๓๐๘๐๐๑๕๘๙๑)

592

630817-010

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.