มทภ.4 ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 61

54

     เมื่อ ( 21 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ประจำปี 2563 ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศโซนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 19 ถึง 25 กรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย การปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ และภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อไปยัง ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การต้อนรับและบรรยายสถานการณ์โดยรวม เรื่อง “การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ” ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยสนทนา การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายต่าง ๆ ที่นำมาขับเคลื่อน ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาในพื้นที่แบบภาพรวม คือ “การเน้นยุทธศาสตร์คนดี ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเน้นการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันเหตุร้ายและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชน ด้วยความสุขจากสังคมพหุวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ความ…มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”