เยาวชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์จากโรงเรียนสู่บ้าน สู่ชุมชน สร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

23

    พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก พสุธาร  สมิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 / หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชม การดำเนินงาน โครงการเยาวชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์จากโรงเรียนสู่บ้าน สู่ชุมชน  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรรมที่พัฒนาความรู้ให้กับเยาวชน และเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน/สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านนากัน ได้เห็นความสำคัญ ของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชน สร้างทัศนคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่ออาชีพทางการทางเกษตร ที่มองว่าเป็นงานที่หนัก รายได้ไม่แน่นอน นั้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แรงงานในภาคการเกษตรลดลง จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน จึงมีนโยบายในการให้ความรู้ภาคเกษตรเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียน ให้โรงเรียนผลิตยุวเกษตรอินทรีย์ มีกระบวนการพัฒนายุวเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นระบบ การสร้างองค์กรต้นแบบ โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ได้ถือเป็นภาระสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  บ้านควนหรัน  ตําบลเปียน อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี ร้อยตำรวจเอก เจษฎา เพ็งลาย เป็นผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้คณะครูและนักเรียนที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งมอบองค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ให้แก่คณะครู และนักเรียนนำกลับไปประยุกต์ใช้ กับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนของตนเองต่อไป

    ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาพระราชดำริ โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ให้เยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญ และสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ มีทักษะพื้นฐาน และมีความรู้ ในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า