เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคา และห้องนํ้า ห้องส้วม อาคาร ๔ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.(P๖๔๐๑๐๐๐๗๓๖๗)

81

640123-002

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.