แม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

5352

        วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและคณะ  ในโอกาสเดินทางมาประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุข และประชาธิปไตยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรชัย อินทนู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

        พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า รู้สึกยินดีที่คณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและคณะได้เดินทางมา ศึกษาดูงานและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุข และประชาธิปไตยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ และถือเป็นโอกาสของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพิทักษ์ รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของพื้นที่ ที่จะได้ชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้กับคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางหน่วยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        ทั้งนี้กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในปีงบประมาน 2564 โดยพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายงานเร่งด่วนสำคัญ 5 ประการ ประกอบ งานควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย, งานแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, งานพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า