มอบรถเข็นวีลแชร์ สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิการในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2435

     พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และทุกภาคส่วนที่เกี่วข้อง ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 4 บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นางสาวสีตีมารีแย  บาซา ผู้ป่วยพิการในพื้นที่ตำบลท่าธง พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ซึ่งขยายผลต่อยอดตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เพื่อเป็นการการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้นำรถเข็นวีลแชร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้พิการ และครอบครัวที่มารับมอบรถเข็นวีลแชร์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

#ทหารมีไว้ทำไม  #ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า